artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł oraz regulaminu udzielania zamówienia dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 31/2020
Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu
z dnia 31 grudnia 2020 roku
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których
wartość nie przekracza 130 000 zł oraz regulaminu udzielania zamówienia dostawy
i usługi z zakresu działalności kulturalnej, do których nie stosuje się  ustawy
Prawo zamówień publicznych

Na podstawie § 3 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu w związku z art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019), art.37a i art.37b ustawy z dnia 19 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz.194) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się:

  1. „Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. „Regulamin udzielania zamówienia dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Za wprowadzenie w życie i stosowanie regulaminów odpowiedzialni są pracownicy, którym Dyrektor powierzył wykonanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

§ 3

Nadzór nad realizacją i przestrzeganiem zarządzenia sprawuje Dyrektor MBP.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 12/2014 dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu  z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz regulaminu udzielania zamówienia dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej, do których nie stosuje się  ustawy Prawo zamówień publicznych z tym, że zamówienia wszczęte a nie zakończone realizuje się według przepisów tego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.