Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla czytelnika

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZYTELNIKA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 77 4823780 wew. 29, listownie na adres Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Rynek...

Utworzony: 2020-09-22 | Zmodyfikowany: 2020-09-22 15:13

2. Kontrole - rok 2020

Urzędowa kontrola dot. przestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów i zasad BHP, ...

Podmiot przeprowadzający: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu. Data rozpoczęcia i zakończenia: 25,27.08.2020 r. Przedmiot: Urzędowa kontrola dot. przestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów i zasad BHP,w szczególności dot. działań podjętych przez pracodawcę w celu zapewnienia pracownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przepr...

Utworzony: 2020-09-17 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 14:19

3. Kontrole - rok 2020

Urzędowa kontrola sanitarna dot. przestrzegania przepisów przeciwepidemicznych, naka...

Podmiot przeprowadzający: Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu. Data rozpoczęcia i zakończenia: 21.08.2020 r. Przedmiot: Urzędowa kontrola sanitarna dot. przestrzegania przepisów przeciwepidemicznych, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 07.08.2020 r. podczas prezentacji przygotowanej przez MBP wystawy plenerowej w przestrzeni miejskiej. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska,...

Utworzony: 2020-09-17 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 14:14

4. Kontrole - rok 2020

Urzędowa kontrola sanitarna dot. przestrzegania przepisów przeciwepidemicznych, naka...

Podmiot przeprowadzający: Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu. Data rozpoczęcia i zakończenia: 18.08.2020 r. Przedmiot: Urzędowa kontrola sanitarna dot. przestrzegania przepisów przeciwepidemicznych, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 07.08.2020 r. Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających: Protokół kontroli. Nie stwierdzono nie...

Utworzony: 2020-09-17 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 14:09

5. Dane podstawowe

Kontakt, dane podstawowe

Adres: ul. Rynek 3 47-200 Kędzierzyn-Koźle Telefon: 77 4823742 lub 77 4823780 Fax: 77 4823780 wew. 32 E-mail: sekretariat@mbpkk.pl www: mbpkk.pl Elektroniczna skrzynka podawcza: NIP: 749-10-04-872 REGON: 530548667 Nr konta: 56 2030 0045 1110 0000 0269 5600 (BNP Paribas Bank Polska S.A.) Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci"

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-09-15 11:58

6. Strona główna

Dane podstawowe

Adres: ul. Rynek 3 47-200 Kędzierzyn-Koźle Telefon: 77 4823742 lub 77 4823780 Fax: 77 4823780 wew. 32 E-mail: sekretariat@mbpkk.pl www: mbpkk.pl Elektroniczna skrzynka podawcza: NIP: 749-10-04-872 REGON: 530548667 Nr konta: 56 2030 0045 1110 0000 0269 5600 (BNP Paribas Bank Polska S.A.) Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci"

Utworzony: 2020-08-27 | Zmodyfikowany: 2020-09-15 11:56

7. Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2). Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 mie...

Utworzony: 2020-09-03 | Zmodyfikowany: 2020-09-03 15:03

8. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Utworzony: 2020-09-03 | Zmodyfikowany: 2020-09-03 14:54

9. Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE § 1. Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i zasady funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu. § 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: MBP – rozumie się przez to Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu; dyrektorze – rozumie się przez to Dyrekt...

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2020-09-03 11:00

10. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2020-09-01 12:24

11. Statut

Uchwała nr LIII/612/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII/612/14 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późniejszymi zmianami ) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc u...

Utworzony: 2014-04-29 | Zmodyfikowany: 2020-09-01 12:12

12. Statut

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu

Załącznik do Uchwały Nr LIII/612/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2014 r. STATUT Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu zwana dalej Biblioteką działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 642 z późniejszymi zmianami), 2) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu...

Utworzony: 2014-04-29 | Zmodyfikowany: 2020-08-31 15:24

13. Majątek MBP

Stan majątku na dzień 31.12.2019

MAJĄTEK Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu Stan majątku na dzień 31.12.2019 ŚRODKI TRWAŁE 7 755 905,74 - grunty 123 527,00 - budynki i budowle 6 307 896,14 - urządzenia techniczne i maszyny 370 902,67 - inne środki trwałe 211 893,33 - środki trwałe w budowie 0,00 - środki trwałe umarzane w 100% 741 686,60 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 177 100,69 ZBIORY BIBLIOTECZNE 2 723 967,91 PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE 37,04

Utworzony: 2020-06-10 | Zmodyfikowany: 2020-08-31 14:47

14. Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania i Administrowania Siecią Informatyczną

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania i Administrowania Siecią Informatyczną

Telefon: 77 4823780 wew. 29 Telefon: 77 4823225 wew. 29 E-mail: admin@mbpkk.pl Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzania i Administrowania Siecią Informatyczną należy w szczególności: prowadzenie polityki w zakresie komputeryzacji Biblioteki i jej realizowanie; pozyskiwanie we współdziałaniu z innymi działami środków pozabudżetowych na funkcjonowanie biblioteki; zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu komputerowego bibliotek; prowadzenie i nadzór nad BIP, stroną WWW; koordyno...

Utworzony: 2015-03-02 | Zmodyfikowany: 2020-08-31 14:25

15. Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Telefon: 77 4823742 wew 21 Telefon: 77 4823780 wew 21 E-mail: sekretariat@mbpkk.pl Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Organizacyjno-Administracyjnych należy w szczególności: w zakresie spraw organizacyjnych – obsługa sekretariatu; w zakresie spraw gospodarczych: zapewnienie uprawnionym pracownikom środków czystości, sprzętu i odzieży ochronnej i roboczej, zapewnienie właściwych warunków bhp i p.poż. oraz zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą, uszkodzeniem, itp. , utrzymania maszyn...

Utworzony: 2015-03-02 | Zmodyfikowany: 2020-08-31 14:22

16. Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowo-Płacowych

Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowo-Płacowych

Telefon: 77 4823742 wew 31 Telefon: 77 4823780 wew 31 E-mail: kadry@mbpkk.pl Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kadrowo-Płacowych należy w szczególności w zakresie spraw pracowniczych: prowadzenie spraw w zakresie zatrudniania (akta osobowe, egzekwowanie dyscypliny pracy, ewidencja zatrudnionych, ewidencja czasu pracy), prowadzenie organizacyjnej obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; w zakresie spraw płacowych – prowadzenie wszelkich czynności związanych z wynagrodzenia...

Utworzony: 2015-03-02 | Zmodyfikowany: 2020-08-31 14:19

17. Dział Udostępniania i Informacji

Dział Udostępniania i Informacji

Telefon: 77 4823225 wew. 27 Telefon: 77 4823780 wew. 27 E-mail: wypozyczalnia@mbpkk.pl Do zadań Działu Udostępniania i Informacji należy w szczególności: aktywny udział w kształtowaniu polityki gromadzenia zbiorów zgodnie z potrzebami użytkowników; pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, dokumentowanie życia miasta i powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego (opracowywanie Bibliografii Ziemi Kozielskiej, poradników i zestawień bibliograficznych); udostępnianie i upowszec...

Utworzony: 2015-03-02 | Zmodyfikowany: 2020-08-31 13:06

18. Dział Finansowo-Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy

Telefon: 77 4823742 wew 31 Telefon: 77 4823780 wew 31 E-mail: ksiegowosc@mbpkk.pl Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy w szczególności: sporządzanie projektów planu finansowego i sprawozdań z ich wykonania; prowadzenie systematycznych urządzeń księgowych dla wszystkich kont, zestawień obrotów i sald zgodnie z obowiązującymi przepisami; prowadzenie ewidencji środków trwałych, środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych, rozrachunku z tytułu wynagrodzeń, roszczeń i należności ...

Utworzony: 2015-03-02 | Zmodyfikowany: 2020-08-31 12:14

19. Dyrektor

Dyrektor

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu Izabela Migocz Telefon: 77 4823742 E-mail: izabela.migocz@mbpkk.pl Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej: odpowiada za: majątek MBP, pełną realizację celów i zadań Biblioteki, należytą organizację pracy w bibliotece, właściwy dobór pracowników, realizację planu finansowego MBP, całość spraw kadrowych; nadzoruje i kontroluje: funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej w MBP, prawidłowość, terminowość i celowość wykonywanych zada...

Utworzony: 2015-03-02 | Zmodyfikowany: 2020-08-31 12:03

20. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Telefon: 77 4823780 wew. 29 Telefon: 77 4823225 wew. 29 E-mail: iod@mbpkk.pl Do zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE należy w szczególności: informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązk...

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2020-08-31 10:32