artykuł nr 1

Dział Finansowo-Księgowy

Telefon:77 4823742 wew 31
Telefon:77 4823780 wew 31
E-mail:ksiegowosc@mbpkk.pl

 

Do zadań Działu Finansowo-Księgowego  należy w szczególności:

 1. sporządzanie projektów planu finansowego i sprawozdań z ich wykonania;
 2. prowadzenie systematycznych urządzeń księgowych dla wszystkich kont, zestawień obrotów i sald zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. prowadzenie ewidencji środków trwałych, środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych, rozrachunku z tytułu wynagrodzeń, roszczeń i należności z tytułu niedoborów i szkód oraz innych roszczeń spornych i zysków nadzwyczajnych;
 4. tworzenie rezerw na rozliczenia z tytułu robót i usług oraz dochodów przyszłych okresów;
 5. prowadzenie ewidencji analitycznej, zakupów materiałów, usług, sprzedaży, inwestycji;
 6. sporządzanie poleceń księgowania;
 7. prowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji wszystkich składników majątkowych;
 8. windykacja należności i roszczeń występujących na kontach rozrachunkowych, w tym prowadzenie postępowania egzekucyjnego;
 9. naliczanie odpisów i realizacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 10. stosowanie i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowych zgodnie z instrukcją ustaloną przez dyrektora;
 11. prowadzenie kasy MBP oraz wszelkiej z tym związanej dokumentacji z zabezpieczeniem  zgodnym z przepisami;
 12. naliczanie kar umownych i odsetek odbiorcom za nieterminowe uregulowanie należności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, sprawdzanie i opiniowanie obcych not odsetkowych.