artykuł nr 1

Dział Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów oraz Instruktażu

Telefon:77 4823780 wew. 23
Telefon:77 4823225 wew. 23
E-mail:gromadzenie1@mbpkk.pl

 

Dział Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów oraz Instruktażu, któremu podlega Miejska sieć filii bibliotecznych:

 1. filia nr 1,
 2. filia nr 4,
 3. filia nr 5,
 4. filia nr 8,
 5. filia nr 10,
 6. filia nr 11,
 7. filia nr 13

 

Do zadań Działu Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów oraz Instruktażu należy w szczególności:

 1. kształtowanie polityki gromadzenia zbiorów zgodnie z potrzebami środowiska we współpracy
  z bibliotekami całej sieci;
 2. gromadzenie materiałów bibliotecznych o ponadlokalnym zakresie i zasięgu, rozmiarach i treści (literatury pięknej, literatury popularnonaukowej i naukowej, zbiorów obcojęzycznych, regionalnych i wybranych zbiorów specjalnych);
 3. opracowywanie wymienionych w pkt 2 materiałów bibliotecznych zgodnie z przyjętymi zasadami;
 4. prowadzenie, aktualizowanie i nadzór nad katalogami komputerowymi;
 5. nadzór nad gospodarką zbiorami w całej sieci;
 6. przeprowadzanie inwentaryzacji zbiorów;
 7. prowadzenie poradnictwa i nadzoru z zakresu zadań działu dla filii bibliotecznych, wykonywanie analiz, zestawień i obliczeń statystycznych z działalności bibliotek;
 8. organizowanie doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy całej sieci.

Do zadań Miejskiej sieci filii bibliotecznych należy w szczególności:

 1. współdziałanie z Działem Gromadzenia, Opracowania i Selekcji Zbiorów oraz Instruktażu
  w zakresie gromadzenia materiałów bibliotecznych zgodnych z potrzebami użytkowników;
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacji w Wypożyczalniach i Centrach Informacji
  i Edukacji działających na terenie miasta;
 3. upowszechnianie oraz popularyzacja czytelnictwa poprzez prowadzenie różnorodnych form
  i metod pracy m.in. spotkań autorskich, konkursów, lekcji bibliotecznych we współpracy
  z Działem Promocji;
 4. świadczenie odpłatnych usług na rzecz użytkowników biblioteki.”