artykuł nr 1

Dyrektor

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu
Izabela Migocz

Telefon:77 4823742
E-mail:izabela.migocz@mbpkk.pl

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej:

 1. odpowiada za:
  1. majątek MBP,
  2. pełną realizację celów i zadań Biblioteki,
  3. należytą organizację pracy w bibliotece,
  4. właściwy dobór pracowników,
  5. realizację planu finansowego MBP,
  6. całość spraw kadrowych;
 2. nadzoruje i kontroluje:
  1. funkcjonowanie procedur kontroli zarządczej w MBP,
  2. prawidłowość, terminowość i celowość wykonywanych zadań;
 3. organizuje i planuje:
  1. sieć biblioteczną na terenie miasta dążąc poprzez wprowadzenie m.in. nowoczesnych form i metod pracy do najlepszych efektów oddziaływania kulturalnego na społeczeństwo,
  2. współdziałanie z instytucjami, organizacjami, szkołami i innymi placówkami;
 4. ustala:
  1. plany i kierunki działania placówek w mieście,
  2. przygotowanie koncepcji i projektów ramowych  Biblioteki,
  3. wewnętrzne akty prawne (zarządzenia, regulamin organizacyjny, regulamin pracy, instrukcje i inne);
 5. składa oświadczenia woli w imieniu MBP;
 6. może na piśmie upoważnić pracownika MBP, z wyjątkiem Głównego Księgowego, do składania w imieniu MBP oświadczeń woli określając zakres jego umocowania.