artykuł nr 1

Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).

Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

  1. podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji publicznej,
  2. danych teleadresowych wnioskodawcy,
  3. przedmiotu wniosku,
  4. sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej.

Osoby zainteresowane dostępem do informacji publicznej mogą złożyć wniosek w następującej formie:

pisemnej w sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej
dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;
e-mailem na adres: sekretariat@mbpkk.pl