artykuł nr 1

Uchwała nr LIII/612/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII/612/14
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późniejszymi zmianami ) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu nr XXIX/357/2004 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu wraz ze zmianami dokonanymi uchwałą nr XXVI/306/08 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie likwidacji filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Wojciech Jagiełło

artykuł nr 2

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu

Załącznik do Uchwały Nr LIII/612/14
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

 

STATUT
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
   § 1. Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Kędzierzynie-Koźlu  zwana  dalej  Biblioteką  działa na podstawie:  
1) ustawy z dnia  27 czerwca 1997 r. o bibliotekach  (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r.  poz. 642 z późniejszymi zmianami), 
2) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 406),
3) postanowień niniejszego statutu. 
   § 2. 1. Biblioteka  działa  na  terenie  miasta  Kędzierzyn-Koźle z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, Rynek 3. 
   2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Kędzierzyn-Koźle, która zapewnia warunki do rozwoju biblioteki.
   3. Biblioteka posiada  osobowość  prawną i jest wpisana do  gminnego  rejestru instytucji  kultury pod nr 1/92.
   4. Nadzór nad biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka w Opolu w zakresie realizacji zadań zgodnych z art.27 ust.5 ustawy o bibliotekach.
   5. Usługi biblioteki są ogólnodostępne i bezpłatne z wyjątkiem opłat za usługi określone w art.14 ust.2 ustawy o bibliotekach.

Rozdział II.
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

   § 3. Celem biblioteki jest zaspokajanie potrzeb  i oczekiwań społeczności lokalnej z zakresu edukacji, kultury i informacji z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania zasobów bibliotecznych, infrastruktury i kadry bibliotecznej. 
   § 4.  Biblioteka  jest  centralną  placówką  miejskiej  sieci  bibliotek  publicznych.  Zapewnia pełną obsługę  biblioteczną  mieszkańcom miasta.
   § 5. Biblioteka  wraz  z  filiami  i  oddziałami  jest  instytucją kultury  działającą w obrębie  krajowej sieci bibliotecznej a tworzą ją:

Miejska Biblioteka Publicznazlokalizowana na os. Stare MiastoRynek 3
Filia nr 1zlokalizowana na os. Pogorzelecul. Słowackiego 6
Filia nr 4zlokalizowana na os. Blachowniaul. Wyzwolenia 7
Filia nr 5zlokalizowana na os. Śródmieścieul. Damrota 32
Filia nr 8zlokalizowana na os. Sławięciceul. S. Batorego 32
Filia nr 10zlokalizowana na os. Kłodnicaul. Krasickiego 1
Filia nr 11zlokalizowana na os. Piastówul. K. Wielkiego 17
Filia nr 13zlokalizowana na os. Azotyul. W. Grabskiego 6

 

   § 6. Do podstawowych zadań Biblioteki należy w szczególności: 
1) gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie materiałów bibliotecznych na wszystkich dostępnych nośnikach,
2) gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie zbiorów służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o Ziemi Kozielskiej oraz dokumentującej jej dorobek kulturowy, naukowy i gospodarczy,
3) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii Ziemi Kozielskiej oraz innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
4) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej,
5) inicjowanie i organizowanie różnorodnych form działalności zmierzających do  rozwoju czytelnictwa,
6) promowanie zbiorów, pisarzy i działalności bibliotecznej,
7) realizowanie ustawowych powinności ustalonych dla bibliotek wchodzących w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
   § 7. Dążąc do prawidłowej i pełnej realizacji zadań statutowych Biblioteka stosuje następujące środki i metody:
1) atrakcyjne formy promocji książek, innych zbiorów i czytelnictwa ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu i Ziemi  Kozielskiej,
2) opracowanie programów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, dokształcania zawodowego pracowników biblioteki,
3) organizowanie imprez kulturalnych (wystaw, spotkań z twórcami, konkursów, itp.),
4) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowymi, wychowawczymi, upowszechniania kultury, stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi.

 

Rozdział III.
ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ I JEJ ORGANIZACJA

   § 8. 1. Biblioteką zarządza dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
   2.    Dyrektor kieruje Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.  
   § 9. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez jej dyrektora po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta oraz działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń.
   § 10. Zasady i warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych określa regulamin nadany przez Dyrektora.  

Rozdział IV.
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

   § 11. Biblioteka jest instytucją  kultury  i  prowadzi  gospodarkę  finansową właściwą dla instytucji kultury.
   § 12.  Działalność biblioteki  jest finansowana z:
1) dotacji podmiotowej budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na realizację bieżącej działalności statutowej,
2) dotacji celowej budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych,
3) dotacji celowej budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na realizację wskazanych zadań i programów,
4) przychodów z prowadzonej działalności,
5) przychodów z działalności innej niż kulturalna w granicach uzasadniających należyte wykorzystanie posiadanych środków trwałych i wyposażenia,
6) innych przychodów m.in.  dotacji i środków  uzyskanych z funduszy Unii Europejskiej i innych programów pomocowych, fundacji, darowizn, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
   § 13. Środki uzyskane z przychodów wskazanych w § 12 ust. 4 i 5 mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej.
   § 14. 1. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest dyrektor.
   2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Biblioteki.

Rozdział V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   § 15. 1.Połączenia, podziału, likwidacji Biblioteki może dokonać organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
   2. Zmiany  w  statucie  Biblioteki  mogą być  dokonywane  w  trybie  określonym  dla  jego nadania.