artykuł nr 1

Urzędowa kontrola dot. przestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów i zasad BHP, w szczególności dot. działań podjętych przez pracodawcę w celu zapewnienia pracownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii.

Podmiot przeprowadzający: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.

Data rozpoczęcia i zakończenia: 25,27.08.2020 r.

Przedmiot: Urzędowa kontrola dot. przestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów i zasad BHP,w szczególności dot. działań podjętych przez pracodawcę w celu zapewnienia pracownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy  w czasie epidemii.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski, opinie podmiotów ją przeprowadzających: Protokół kontroli. Zalecenia do wykonania: opracowanie instrukcji bhp dotyczącą wykonywanej dezynfekcji oraz zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie głównej MBP Rynek 3 – sekretariat.