artykuł nr 1

OGŁOSZENIE NR 1/2021 z dnia 09 czerwca 2021 roku Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska pracy Młodszy Bibliotekarz - pracownik Filii nr 5 (1/1 etatu)

OGŁOSZENIE NR 1/2021
z dnia 09 czerwca 2021 roku
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu
ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska pracy
Młodszy Bibliotekarz – pracownik Filii nr 5 (1/1 etatu)

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. wykształcenie średnie,
  5. co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku biurowym lub w kontaktach z ludźmi (np. bibliotekarz, nauczyciel, szkoleniowiec, animator kultury, itp.),
  6. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i internetu oraz bardzo dobra znajomość pakiet MS Office i obsługi urządzeń peryferyjnych,
  7. cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z użytkownikiem, w tym m.in. komunikatywność, otwartość, empatia, wysoka kultura osobista,
  8. dyspozycyjność, gotowość pracy w systemie zmianowym.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. dobra organizacja pracy, sumienność, dokładność, odpowiedzialność za powierzone zadania,
  2. kreatywność, otwartość na innowacje i eksperymenty,
  3. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
  4. nieposzlakowana opinia.
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Udostępnianie materiałów bibliotecznych i informacji czytelnikom i użytkownikom zgodnie z obowiązującym  regulaminem.
  2. Udostępnianie użytkownikom stanowisk komputerowych z dostępem do internetu w oparciu o program Cafe Suite, prowadzenie ewidencji tej usługi. 
  3. Sporządzanie okresowych planów i sprawozdań z działalności działu.
  4. Dbałość o prawidłowy układ, informację i estetykę powierzonych zbiorów.
  5. Prowadzenie systematycznego poradnictwa informacyjnego w oparciu o bazy Prolib, Sowa2 i zasoby sieciowe
  6. Prowadzenie statystyki bibliotecznej w formie tradycyjnej i komputerowej: dziennik statystyczny, ewidencja udostępnień.
  7. Stała aktualizacja zbiorów i baz danych poprzez zgłaszanie dezyderatów do zakupu poszczególnych rodzajów zbiorów  oraz zgłaszanie zbiorów do selekcji i wycofania.
  8. Pomoc użytkownikom w korzystaniu z zasobów internetu, bibliotecznych baz danych, materiałów  multimedialnych i programów użytkowych. 
  9. Prowadzenie lekcji bibliotecznych, zajęć edukacyjnych w zakresie informacji ogólnej i regionalnej dla szkół podstawowych i średnich
  10. Współpraca z placówkami kulturalno-oświatowymi, szkołami i organizacjami społecznymi działającymi w środowisku.
  11. Współudział w digitalizacji zbiorów bibliotecznych.
  12. Składowanie i kompletowanie czasopism .
  13. Zgłaszanie propozycji do regulaminów, instrukcji, zaleceń porządkujących relacje między użytkownikami a biblioteką.
  14. Świadczenie usług z zakresu tzw. małej poligrafii (wydruki, skanowanie, bindowanie, laminowanie, kserowanie), prowadzenie ewidencji tej usługi.
  15. Bieżący nadzór nad sprawnością działania sprzętu komputerowego oraz czynnościami wykonywanymi przez użytkowników, a związanymi z przeglądaniem sieci internet czy korzystaniem z materiałów i programów zgromadzonych w bibliotece.
 4. Informacja o istotnych warunkach pracy:
  1. miejsce pracy: Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5 ul. Damrota 32, 47-220 Kędzierzyn-Koźle,
  2. obowiązująca norma czasu pracy: 40 godzin, 5 dni w tygodniu, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym,
  3. zastrzega się wolę zatrudnienia  dwóch wybranych kandydatów na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności.
 5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1. życiorys zawodowy (CV) zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,
  2. list motywacyjny,
   Życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą i podpisem:
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
  3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  4. kserokopie świadectw pracy lub/i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
  6. oświadczenie o niekaralności i korzystaniu  w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
  7. klauzula informacyjna dla kandydata do pracy.
 6. Termin, miejsce, forma składania dokumentów oraz przebieg postępowania:
  1. ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „ Oferta pracy - nabór na stanowisko Młodszy Bibliotekarz - pracownik Filia nr 5 (1/1 etatu)” osobiście w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Rynek 3 – sekretariat (III piętro) lub pocztą w terminie do 22 czerwca 2021 roku do godz. 15:00 o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu,
  2. nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną,
  3. aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania oferty pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu,
  4. w terminie do 7 dni kalendarzowych po upływie terminu do złożenia ofert pracy, kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne. Informacja o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostanie upowszechniona na stronie internetowej BIP www.bip.mbpkk.pl - zakładka Ogłoszenia i informacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
  5. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu dokona wyboru dwóch kandydatów na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzyga o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.
 7. Informacja o wyniku naboru:
  1. w terminie do 3 dni roboczych, po upływie terminu rozmów kwalifikacyjnych, informacja o wyniku naboru (rozstrzygnięciu) będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mbpkk.pl – zakładka Ogłoszenia i informacje w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telef. 77 482 37 42.

Załączniki:
Klauzula RODO139 KB
Druk oświadczeń87 KB
Treść Ogłoszenia156 KB