artykuł nr 1

Uchwała nr LIII/612/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII/612/14
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późniejszymi zmianami ) Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu nr XXIX/357/2004 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu wraz ze zmianami dokonanymi uchwałą nr XXVI/306/08 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie likwidacji filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Wojciech Jagiełło